Tăng cường hiệu quả tác dụng phụ gia Nano bằng sử dụng bộ lọc dầu cặn

 Kinh nghiệm sử dụng phụ gia nhiên liệu Nano của Công ty Vicem Xi Măng Hà Tiên / Nhà máy xi măng Kiên Lương trong việc nâng cao hiệu quả tác dụng của Phụ gia Nano bằng việc sử dụng bộ lọc dầu cặn, chi tiết xem tại đây.