Phụ gia Vi nhũ tiết kiệm & giảm khí thải độc hại nhiên liệu Diesel

Phụ gia Vi nhũ tiết kiệm & giảm khí thải độc hại nhiên liệu Diesel- Đề tài KHCN cấp nhà nước.

Chi tiết tải về tài liệu:

- Đánh giá của Bộ Công Thương về phụ gia nhiên liệu NANO

- Đặt hàng của Bộ Công Thương & QĐ của Bộ KHCN về đề tài cấp Nhà Nước

- Biên bản & QĐ hội đồng tư vấn KHCN về đề tài cấp Nhà Nước