Các quyết định ứng dụng phụ gia nhiên liệu NANO tại Việt Nam

Qua các khảo nghiệm tại Việt Nam từ 2006 đến nay: Khảo nghiệm trong phòng thí nghiệm, khảo nghiệm mẫu, khảo nghiệm đại trà phụ gia nhiên liệu NANO cho thấy mức độ tiết kiệm nhiên liệu đạt bình quân 5%...

điểm hoà vốn khoảng 2%, do đó tiết kiệm chi phí khoảng 3% nên một số tập đoàn, tổng công ty đã quyết định úng dụng NANO trong các đơn vị thành viên.

Tham khảo:

Quyết định sử dụng của Tập đoàn TKV.

Quyết định xem xét sử dụng của Tổng công ty VICEM.

Quyết định sử dụng trong toàn bộ các đơn vị thành viên của Tổng công ty VICEM.

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện "Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" của Bộ trưởng - Trưởng ban chỉ đạo.