Phụ gia tiết kiệm than công nghệ Nano EnZym

 Một sản phẩm enzyme công nghệ Nano sinh học để tiết kiệm than và khử ô nhiễm phát thải SOX, NOX, CO2.

Tải về tài liệu để xem chi tiết:

- Giới thiệu phụ gia tiết kiệm than SS (SuperSaver) tiếng Việt

- Giới thiệu SuperSaver tiếng Anh

- Nguyên lý tiết kiệm của SS